Låt golfen ta plats i samhället

Sigtuna GK:s 18 hål ligger utlagda längs Garnsvikens västra strand, ungefär tre kilometer från Stora Gatan i Sigtuna. Golfbanan ligger därmed mitt i det område kring Garnsviken som gjordes till målet för ”Sigtunaprojektet – ett landskap för alla”. Sigtuna GK, med ordförande Ole Skarin i spetsen, bjöd in deltagare från närområdet till ett seminarium. Målgruppen var boende i området, markägare, organisationer, företag, forskningsinstitutioner och myndigheter. Den 9 april 2013 hölls en seminariedag på golfklubben, som lockade 75 personer från 50 olika organisationer, däribland kommunen. Målet var att lära känna varandra, väcka engagemang och i ett förutsättningslöst samtal diskutera hur man tillsammans bäst kunde utveckla området kring Garnsviken till nytta för boende och besökande.

Samlingen har träffats ytterligare två gånger och ett projekt som man tillsammans bestämt sig för att genomföra är den handikappanpassade vägen från Sigtuna stad ut till området kring Garnsviken och förbi golfbanan.

Sigtunaprojektet - Ett landskap för alla

Projektet är ett ”paraplyprojekt” som med Europarådets landskapskonvention som grundbult, är ett aktivt forum för att diskutera och driva utvecklingen i närområdet, dvs från 263:an i väster, nya bron i söder, Garnsvikens östra strand i öster och Knivstagränsen i norr. Delaktiga i projektet är ett 40-tal föreningar, Sigtuna kommun m.fl. regionala, nationella och internationella organisationer och institutioner. Tre seminarier avhölls i projektet under 2013, som bl.a ekonomiskt stöds av Leader Upplandsbygd och Sigtuna kommun. Just nu undersöks möjligheten att bygga en handikappvänlig gång- och cykelväg längs hål 17 och 16 (på östra sidan av trädridån) som knyter ihop Sigtuna promenaden med Wenngarn, Askarehage och en ny lokal dragning av Upplandsleden.

Information från tidigare seminarier: