Vårmöte 20/4 19.00

Styrelsen för Sigtuna GK välkomnar alla medlemmar till klubbens vårmöte torsdagen 20/4 klockan 19.00 i klubbhusrestaurangen.

Föredragningslista 

 

1.  Fastställande av röstlängd för mötet. 
2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3.  Fastställande av föredragningslista. 
4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5.  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 
6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
     b) Styrelsens årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och     räkenskapsåret. 
8.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av underskott i enlighet med     balansräkningen. 
9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
     a) Ändring av klubbens stadgar
11. Övriga frågor. 
 
 

Bokslutshandlingar finns tillgängliga på http://www.sigtunagk.se/se/medlemssidor alternativt går de att beställa från kansliet från och med den 13 april 2023.  

08-592 540 12, info@sigtunagk.se. 

Kommentarer

Fler artiklar